Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Den selvejende institution Foreningshuset Højnæsvej

Navn og hjemsted

§ 1.

Foreningshuset Højnæsvej er en selvejende institution med hjemsted i Rødovre Kommune

Formål

§ 2

Den selvejende institution “Foreningshuset Højnæsvej ” er en non – profit institution.   Institutionens formål er primært at udleje lokaler samt at fremme og støtte idræts- kultur- fritids- og folkeoplysende aktiviteter i Rødovre

Ledelse

§ 3

Stk. 1

Institutionens øverste ledelse er et repræsentantskab som består af et medlem af hver af de foreninger, som har lokale i Foreningshuset Højnæsvej godkendt af bestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget i Rødovre Kommune.

Repræsentantskabets medlemmer vælges af de enkelte foreninger på deres årlige generalforsamlinger.

Repræsentantskabet indkaldes med 14 dages varsel.

Stk. 2

På et årligt møde, som holdes i 2.kvartal, vælger repræsentantskabet en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.

I lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år næstformand og et bestyrelsesmedlem. Valgene gælder for to år. Dog vælges suppleanterne for et år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3

Foreningshuset Højnæsvej tegnes af formand og næstformand i forening.

Stk. 4

Dagsorden for repræsentantskabsmødet

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
  4. Orientering om budget og den aktuelle økonomiske situation for indeværende regnskabsår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægternes § 3 stk. 2
  7. Eventuelt

Forslag til punkt 5 indsendes til bestyrelsen senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen kan udvide dagsordenen med andre punkter

Stk. 5

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis minimum en tredjedel af repræsentantskabsmedlemmerne kræver det.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med otte dages varsel.

Økonomi

§ 4

Stk. 1

Den selvejende institutions økonomiske midler tilvejebringes gennem bidrag og lejeindtægter som indbetales af den enkelte forening. Alle foreninger. der har eller får lejemål i “Foreningshuset Højnæsvej”, forpligter sig til at acceptere Foreningshusets vedtægter og regler for lejemålet.

Stk. 2

Egenkapitalen i Den selvejende institution “Foreningshuset Højnæsvej” består af ejendommen Højnæsvej 63

Stk. 3

Bestyrelsen kan optage en af folkeoplysningsudvalget i Rødovre godkendt forening i den selvejende institution.

Stk. 4

Det er alene den selvejende institution som juridisk person, der hæfter med sin egenkapital for forpligtelser af enhver art

Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke økonomisk komme til at hæfte personligt medmindre det enkelte bestyrelsesmedlem begår direkte ulovligheder.

Stk. 6

Formanden, næstformanden og den daglige leder (jf. § 6, stk. 1) har i fællesskab retten til at disponere over institutionens midler i henhold til dens formål – herunder også anvendelsen af elektroniske bankprodukter – således forstået, at enhver disposition skal være godkendt af mindst to af de tre nævnte.

Bestyrelsesmøder m. v

§ 5

Stk. 1

Bestyrelsesmøder indkaldes med en uges varsel af formand eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge samt, når tre medlemmer af bestyrelsen anmoder herom – dog mindst en gang i kvartalet

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer er til stede

Stk. 3

Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme – eller i dennes forfald næstformandens – udslaget.

Stk. 4

Der tages referat af alle bestyrelsesmøder, hvori refereres de af bestyrelsen trufne beslutninger samt synspunkter.

Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5

Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Revision, årsregnskab, formueforhold.

§ 6

Stk. 1

Den selvejende institution kan ansætte lønnet medhjælp til at forestå den daglige administration, tilsyn og rengøring m.v.

Stk. 2

Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3

Årsregnskabet opgøres og revideres efter almindelige regnskabsprincipper inden udgangen af 1. kvartal det efterfølgende år.

Stk. 4

Det reviderede årsregnskab godkendes og underskrives af den samlede bestyrelse

Stk. 5

Årets eventuelle overskud henlægges til vedligehold samt igangsætning af nye aktiviteter / projekter i Foreningshuset.

Vedtægtsændringer

§ 7

Ændring af vedtægter kan varetages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af repræsentantskabets medlemmers stemmer. Er der ikke 2/3 af repræsentanterne til stede, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med en uges varsel, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med almindeligt flertal.

Opløsning

§ 8

Ved ophør uanset årsag skal den selvejende institutions midler og aktiver tilfalde Foreningshuset Højnæsvej foreninger og klubber efter indstilling fra bestyrelsen.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 7. april 2011.

Ahmed Dhaqane, Formand

Per Kühlmann, Næstformand

Gurli Hansen, Bestyrelsesmedlem

Anita Bovedt, Bestyrelsesmedlem

Jan Diemer, Bestyrelsesmedlem

Jonna Glifberg, Suppleant

Birgit Faarborg Jensen, Suppleant